Misstänkt för brott

Låt oss representera dig | 08-673 51 80

Blogg

Skillnaden mellan ringa misshandel och misshandel

9 aug 2020

Vad är skillnaden mellan ringa misshandel och misshandel? Det finns flera gradindelningar vad gäller misshandelsbrott. Utöver de ovan nämnda så finns även grov misshandel och synnerligen grov misshandel med i straffskalan. Hur ser gränserna ut dem emellan och hur ser påföljden ut om man döms för något av dessa brott? Vi tittar lite närmare på [...]


Operation Rimfrost läggs ner

29 jun 2020

Den femtonde juni lade polisen ner den beryktade och omfattande operationen Rimfrost. Operation Rimfrost skapades med ett tydligt syfte: att minska på antalet skjutningar- och sprängningar i vissa regioner i Sverige. Operation Rimfrost startade efter att en femtonårig pojke skjutits till döds mitt på Möllevångstorget i Malmö. En dödsskjutning som skapade stor oro bland invånarna [...]


Olaga vapeninnehav – så fungerar det

8 dec 2019

Vad räknas som ett vapen och var går gränsen för olaga vapeninnehav? Vi tittar närmare på den frågan i följande artikel. Det många pekar på i vårt svenska samhälle är att man upplever en större oro. Det finns ett visst fog för denna känsla. Faktum är att både skjutningar och sprängningar kommit att öka under [...]


Polisen maktlös inför den nya grova ungdomskriminaliteten

23 okt 2019

I den senaste partiledardebatten avsattes en halvtimme av programmet åt att diskutera kriminalitet och det säger ganska mycket om vilken tyngd ämnet har idag. Fler känner oro som en direkt följd av att skjutningarna ökar och många upplever att brotten begås av allt yngre personer. Polisen sägs stå maktlös inför den nya grova ungdomskriminaliteten. Frågan [...]


Misstänkt för brott | Slopad straffrabatt för unga myndiga

28 maj 2019

I december 2018 publicerades ett pressmeddelande på regeringens hemsida gällande en utredning om slopad straffrabatt för unga myndiga (SOU 2018:85). Ungdomsreduktionsutredningen har haft i uppdrag att ta fram ett betänkande gällande särbehandlingen av lagöverträdare i åldern 18-20 år som hittills har fått lindrigare domar än andra myndiga, med utgångspunkt i deras unga ålder och mognadsgrad. [...]


Trafikbrott | Vårdslöshet i trafik

5 nov 2018

Vissa av oss har någon gång missat en trafikskylt eller stått på lite för mycket på gasen i en stressig situation och blivit stoppad av polisen och fått en tillsägelse eller böter. För att inte tala om när vi parkerat fel och fått en tråkig parkeringsbot. Du kanske känner någon som blivit av med körkortet. [...]


Statistik om rån - unga män drabbas oftast

7 maj 2018

Här berättar vi lite om rån. Hur vanligt är denna form av brott, hur ser brotten ut, vilka utför rån och vilka drabbas mest av dem?   Statistik från Brå visar att antalet anmälda rån har varierat en del under senare år. Under 2016 anmäldes 8 560 rån. De flesta av dessa var rån mot [...]


Mord | Dråp | Vållande till annans död

25 apr 2018

Mord, dråp och vållande till annans död är tre begrepp som ofta skapar osäkerhet i olika rättsfall. Här går vi i korthet igenom dessa begrepp i juridisk mening.   Mord Så här säger lagtexten om mord: ”Den som berövar en annan person livet döms för mord till fängelse på viss tid, lägst tio och högst [...]


Innehav av kniv | Knivlagen

16 apr 2018

Här berättar vi lite om knivlagen och när man som misstänkt för brott mot den kan tänkas bli dömd.   Lagen om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål är vad som i dagligt tal refereras till som knivlagen. Den förbjuder knivar och andra föremål av farlig karaktär. Detta förbud gäller på allmän plats, inom [...]


Resning av dom som vunnit laga kraft

9 apr 2018

Här berättar vi vad resning innebär – det vill säga att ändra en dom som redan vunnit lag kraft.   När en dom vunnit laga kraft innebär det att förundersökningen om den aktuella brottsligheten tar slut på ett definitivt sätt. När detta har skett får alltså inte polis och åklagare genomföra några nya utredningsåtgärder runt [...]


Misstänkt för brott | Målsägandebiträdets roll

4 apr 2018

Här berättar vi lite mer om vad ett målsägandebiträde har för roll under förundersökning och rättegång.   En person som är misstänkt för brott har rätt till stöd i form av en advokat eller jurist, det är en självklarhet i vårt svenska rättssamhälle. Men även brottsoffret, på juridiskt språk målsäganden, har möjlighet till stöd i [...]


Misstänkt för brott | Brottmål i Högsta Domstolen

16 mar 2018

Sista instansen för rättsväsendet i Sverige är högsta domstolen. Här avgörs i första hand brottmål, men även civilmål om exempelvis tvister och vårdnad.   Alla domare i Högsta Domstolen har titeln justitieråd, det finns 16 sådana i Sveriges högsta rättsliga instans. Domarna hämtas från olika håll inom rättsväsendet, från domstolar, justitiedepartementet, advokatkåren och även från [...]


Misstänkt för brott | Brottmål i hovrätten

12 mar 2018

Här berättar vi i korthet vad som händer när ett brottmål överklagas och tas upp hovrätten.   En dom i tingsrätten kan överklagas till hovrätten. Den dömde, åklagaren och brottsoffret har alla rätt att överklaga domen. Överklagandet måste ske skriftligt och inkomma senast tre veckor efter att domen i tingsrätten meddelats. Överklagandet skickas till tingsrätten [...]


Misstänkt för brott | Brottmål i tingsrätten

22 feb 2018

Tingsrätten, Hovrätten och Högsta Domstolen är de tre instanserna som hanterar brottmål. Här berättar vi i korta ordalag om den första rättsliga instansen, Tingsrätten.   Är du misstänkt för brott och åtalas så kommer du hamna inför rätta i en domstol. Tingsrätten är den första domstolen du kommer i kontakt med när du är misstänkt [...]


Misstänkt för brott | Så agerar polisen när barn är inblandade

15 feb 2018

Hur arbetar polisen när det är ett barn som har blivit utsatt för brott? Här försöker vi på ett kortfattat och lättfattligt sätt berätta om detta.   När ett barn är misstänkt för brott eller utsatt för brott är det polisens uppgift att utreda vad som har hänt, det vill säga en förundersökning. Denna ska [...]


Misstänkt för brott | Våld mot tjänsteman | Ringa våld | Straff

13 feb 2018

Här berättar vi mer om vad som gäller när man är misstänkt för brott som gäller våld mot tjänsteman.   Våld mot tjänsteman regleras i brottsbalken. Straffskalan varierar från 14 dagars upp till fyra års fängelse. Handlar det om ett ringa brott så blir straffet böter eller fängelse högst sex månader. Att straffskalan för våld [...]


Misstänkt för brott | Reseförbud | Resa utomlands

8 feb 2018

Vad händer om man är misstänkt för brott, är åtalad och vill åka utomlands i väntan på rättegång? Detta ska vi reda ut här nedan.   Åklagare och domstol kan utfärda ett så kallat reseförbud, finns ingen sådan så finns det inga hinder för den misstänkte att resa utomlands. Detta regleras i rättegångsbalkens 25:e kapitel. [...]


Misstänkt för brott | Fakta om narkotikabrott

29 jan 2018

Här svarar vi på några frågor som gäller personer som är misstänkta för brott där narkotika är inblandat.   Om man grips av polisen med innehav av cannabis, påverkar det körkortet? Svar: Innehar man narkotika olovligen, och gärningen utförs med uppsåt, så döms man för narkotikabrott. Straffet blir högst tre års fängelse. Det viktigaste med [...]


Misstänkt för brott | Fakta om förundersökningar

18 jan 2018

Här berättar vi mer om vad som gäller när en person utsätts för brott och en förundersökning inleds.   Har man blivit utsatt för ett brott så har man rätt att anmäla det till polisen. Därefter tar åklagare eller polis beslut om det ska inledas en förundersökning. I en utrednings inledningsskede är det oftast polisen [...]


Polisförhör | Detta gäller när du är misstänkt för brott

8 jan 2018

När man är misstänkt för brott så kommer man med största säkerhet att förhöras av polisen. Här berättar vi lite om vad man bör tänka på när man sitter i en sådan förhörssituation. Om polisen vill hålla förhör med dig så kan du kallas till en polisstation. Detta kan ske per brev eller telefon. Om [...]


Misstänkt för brott: fyra misstankegrader

2 jan 2018

Att vara misstänkt för brott kan skilja sig från fall till fall, beroende på hur misstankegraden ser ut. I svenskt rättssystem finns fyra grader av misstanke, som vi går igenom här.   När ett brott utreds av polisen finns det vissa begränsningar för vad polisen får göra – och vad man inte får göra. För [...]


Information om belastningsregistret

28 dec 2017

Om man döms för ett brott så hamnar man belastningsregistret. Här berättar vi lite om hur det fungerar. Belastningsregistret innehåller information om personer som dömts för brott. Den som varit misstänkt för brott och sedan fått en förundersökning nedlagd hamnar alltså inte i belastningsregistret. Inte kvar för alltid Uppgifter i belastningsregistret blir inte kvar för [...]


Misstänkt för brott – rättegången

22 nov 2017

Är man misstänkt för brott finns det risk att fallet kommer att tas upp i tingsrätten. Här berättar vi i korta drag om hur en rättegång går till. En rättegång inleds med att parterna kallas in via högtalare. Rättens ordförande tar närvaron och kontrollerar om det finns några andra hinder för rättegången. Saknas någon kan [...]


Frågor och svar om förundersökningar

10 nov 2017

När någon är misstänkt för brott inleds en förundersökning. Här svarar vi på några frågor om vad som gäller kring en sådan. Räknas en nedlagd förundersökning som slutförd? Nej. Lite förenklat kan man säga att en förundersökning som inte leder till att någon blir misstänkt läggs ned och därmed är avslutad. En förundersökning som slutdelgivits [...]


Sekretess vid brottsmisstanke

31 okt 2017

När en person är misstänkt för brott inleds en förundersökning. Runt denna finns det en hel del principer runt sekretessen. Om en person kontaktar åklagare med frågor om en pågående utredning så är det inte ovanligt att det gäller så kallad förundersökningssekretess. Det innebär i korthet att uppgifterna i förundersökningen inte kan lämnas ut för [...]


Frågor och svar om brott

9 okt 2017

Gripande, anhållande, häktning – vad är skillnaden egentligen? Svar: Alla tre är tvångsmedel som gäller tillfälliga frihetsberövanden. Vad som skiljer de tre begreppen är helt enkelt av vem som beslutet fattas och vem som verkställer det. Gripandet utförs i de flesta fall av en polis, men även allmänheten får ingripa om man ser en person [...]


Friades från narkotikabrott av hovrätten

25 sep 2017

En man dömdes nyligen till fyra års fängelse för grovt narkotikabrott. Hovrätten friar nu mannen för att hans förklaring till varför hans fingeravtryck fanns på en kokainpåse anses rimlig. Två personer stod åtalade vid tingsrätten i Solna för att ha förvarat narkotika i ett förråd. Båda männen hade tillgång till förrådet. En av de två [...]


Kalla fakta om misshandel

29 aug 2017

Här berättar vi om statistik från Brå https://www.bra.se/brott-och-statistik/statistik-utifran-brottstyper/vald-och-misshandel.html om ett av de vanligaste – och allvarligaste - brotten, misshandel. Under 2016 anmäldes runt 88 600 misshandelsbrott i Sverige. Två procent av befolkningen utsattes för misshandel under 2015, enligt den nationella trygghetsundersökningen.  Detta motsvarar ungefär 150 000 personer. Andelen personer som utsatts för misshandel har inte ändrats nämnvärt [...]