Blogg

RSS

Olaga vapeninnehav – så fungerar det

1 Jun 2023

Vad räknas som ett vapen och var går gränsen för olaga vapeninnehav? Vi tittar närmare på den frågan i följande artikel. Det många pekar på i vårt svenska samhälle är att man upplever en större oro. Det finns ett visst fog för denna känsla. Faktum är att både skjutningar och sprängningar kommit att öka under [...]


Sekretess vid brottsmisstanke

6 Dec 2022

När en person är misstänkt för brott inleds en förundersökning. Runt denna finns det en hel del principer runt sekretessen. Om en person kontaktar åklagare med frågor om en pågående utredning så är det inte ovanligt att det gäller så kallad förundersökningssekretess. Det innebär i korthet att uppgifterna i förundersökningen inte kan lämnas ut för [...]


Polisförhör | Detta gäller när du är misstänkt för brott

27 Apr 2022

När man är misstänkt för brott kommer man med största säkerhet att förhöras av polisen. Här berättar vi lite om vad man bör tänka på när man sitter i en sådan förhörssituation. Om polisen vill hålla förhör med dig så kan du kallas till en polisstation. Detta kan ske per brev eller telefon. Om du [...]


Information om belastningsregistret

18 Jan 2022

Om man döms för ett brott så hamnar man belastningsregistret. Här berättar vi lite om hur det fungerar. Belastningsregistret innehåller information om personer som dömts för brott. Den som varit misstänkt för brott och sedan fått en förundersökning nedlagd hamnar alltså inte i belastningsregistret. Uppgifter i belastningsregistret inte kvar för alltid Uppgifter i belastningsregistret blir [...]


Våld mot tjänsteman | Ringa våld | Straff | Misstänkt för brott

12 Oct 2021

Här berättar vi mer om vad som gäller när man är misstänkt för brott som gäller våld mot tjänsteman. Våld mot tjänsteman Våld mot tjänsteman regleras i brottsbalken. Straffskalan varierar från 14 dagars upp till fyra års fängelse. Handlar det om ett ringa brott så blir straffet böter eller fängelse högst sex månader. Att straffskalan [...]


Kan polisen göra husrannsakan utan tillstånd?

25 Apr 2021

En husrannsakan får göras av Polis och Tullen i Sverige och det är en undersökning av sak eller plats. Detta till skillnad mot en kroppsvisitation som innebär en undersökning av en person. Syftet med en husrannsakan är att säkra exempelvis bevis - eller för att leta efter en person. Genomförs en husrannsakan i syfte att [...]


Statistik ungdomsrån 2019-2020

15 Mar 2021

Har ungdomsrån ökat eller minskat mellan 2019-2020? Det finns statistik som visar svaret på den frågan och vi tänkte räkna upp lite intressant sådan här. Enligt statistik från BRÅ - Brottsförebyggande rådet - så kan man se att elever i årskurs nio, som statistiken baseras på, har sett ökningar både vad gäller utsatthet och delaktighet [...]


Knivlagen | Innehav av kniv

8 Feb 2021

Information om knivlagen (lagen om förbud gällande knivar och andra farliga föremål) Här berättar vi lite om knivlagen och när man som misstänkt för brott mot den kan tänkas bli dömd. Lagen om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål är vad som i dagligt tal refereras till som knivlagen. Den förbjuder knivar och andra [...]


Resning av dom som vunnit laga kraft

24 Nov 2020

Här berättar vi vad resning innebär – det vill säga att ändra en dom som redan vunnit lag kraft. Vad innebär det att en dom har vunnit laga kraft? När en dom vunnit laga kraft innebär det att förundersökningen om den aktuella brottsligheten tar slut på ett definitivt sätt. När detta har skett får alltså [...]


Får polisen utföra kroppsvisitation utan att ange orsak?

12 Oct 2020

Får polisen utföra en kroppsvisitation utan att ange orsak? Nej, en polis kan inte utföra en kroppsvisitation utan att ange orsak. Om detta sker så strider det mot grundlagen - 2 Kap 6 § Regeringsformen - som grundar sig på en mänsklig rättighet som skydd mot påtvingade kroppsliga övergrepp. Därmed inte sagt att en polis [...]


Skillnaden mellan ringa misshandel och misshandel

9 Aug 2020

Vad är skillnaden mellan ringa misshandel och misshandel? Det finns flera gradindelningar vad gäller misshandelsbrott. Utöver de ovan nämnda så finns även grov misshandel och synnerligen grov misshandel med i straffskalan. Hur ser gränserna ut dem emellan och hur ser påföljden ut om man döms för något av dessa brott? Vi tittar lite närmare på [...]


Operation Rimfrost läggs ner

29 Jun 2020

Den femtonde juni lade polisen ner den beryktade och omfattande operationen Rimfrost. Operation Rimfrost skapades med ett tydligt syfte: att minska på antalet skjutningar- och sprängningar i vissa regioner i Sverige. Operation Rimfrost startade efter att en femtonårig pojke skjutits till döds mitt på Möllevångstorget i Malmö. En dödsskjutning som skapade stor oro bland invånarna [...]


Polisen maktlös inför den nya grova ungdomskriminaliteten

23 Oct 2019

I den senaste partiledardebatten avsattes en halvtimme av programmet åt att diskutera kriminalitet och det säger ganska mycket om vilken tyngd ämnet har idag. Fler känner oro som en direkt följd av att skjutningarna ökar och många upplever att brotten begås av allt yngre personer. Polisen sägs stå maktlös inför den nya grova ungdomskriminaliteten. Frågan [...]


Misstänkt för brott | Slopad straffrabatt för unga myndiga

28 May 2019

I december 2018 publicerades ett pressmeddelande på regeringens hemsida gällande en utredning om slopad straffrabatt för unga myndiga (SOU 2018:85). Ungdomsreduktionsutredningen har haft i uppdrag att ta fram ett betänkande gällande särbehandlingen av lagöverträdare i åldern 18-20 år som hittills har fått lindrigare domar än andra myndiga, med utgångspunkt i deras unga ålder och mognadsgrad. [...]


Trafikbrott | Vårdslöshet i trafik

5 Nov 2018

Vissa av oss har någon gång missat en trafikskylt eller stått på lite för mycket på gasen i en stressig situation och blivit stoppad av polisen och fått en tillsägelse eller böter. För att inte tala om när vi parkerat fel och fått en tråkig parkeringsbot. Du kanske känner någon som blivit av med körkortet. [...]


Statistik om rån - unga män drabbas oftast

7 May 2018

Här berättar vi lite om rån. Hur vanligt är denna form av brott, hur ser brotten ut, vilka utför rån och vilka drabbas mest av dem?   Statistik från Brå visar att antalet anmälda rån har varierat en del under senare år. Under 2016 anmäldes 8 560 rån. De flesta av dessa var rån mot [...]


Mord | Dråp | Vållande till annans död

25 Apr 2018

Mord, dråp och vållande till annans död är tre begrepp som ofta skapar osäkerhet i olika rättsfall. Här går vi i korthet igenom dessa begrepp i juridisk mening.   Mord Så här säger lagtexten om mord: ”Den som berövar en annan person livet döms för mord till fängelse på viss tid, lägst tio och högst [...]


Misstänkt för brott | Målsägandebiträdets roll

4 Apr 2018

Här berättar vi lite mer om vad ett målsägandebiträde har för roll under förundersökning och rättegång.   En person som är misstänkt för brott har rätt till stöd i form av en advokat eller jurist, det är en självklarhet i vårt svenska rättssamhälle. Men även brottsoffret, på juridiskt språk målsäganden, har möjlighet till stöd i [...]


Misstänkt för brott | Brottmål i Högsta Domstolen

16 Mar 2018

Sista instansen för rättsväsendet i Sverige är högsta domstolen. Här avgörs i första hand brottmål, men även civilmål om exempelvis tvister och vårdnad.   Alla domare i Högsta Domstolen har titeln justitieråd, det finns 16 sådana i Sveriges högsta rättsliga instans. Domarna hämtas från olika håll inom rättsväsendet, från domstolar, justitiedepartementet, advokatkåren och även från [...]


Misstänkt för brott | Brottmål i hovrätten

12 Mar 2018

Här berättar vi i korthet vad som händer när ett brottmål överklagas och tas upp hovrätten.   En dom i tingsrätten kan överklagas till hovrätten. Den dömde, åklagaren och brottsoffret har alla rätt att överklaga domen. Överklagandet måste ske skriftligt och inkomma senast tre veckor efter att domen i tingsrätten meddelats. Överklagandet skickas till tingsrätten [...]


Misstänkt för brott | Brottmål i tingsrätten

22 Feb 2018

Tingsrätten, Hovrätten och Högsta Domstolen är de tre instanserna som hanterar brottmål. Här berättar vi i korta ordalag om den första rättsliga instansen, Tingsrätten.   Är du misstänkt för brott och åtalas så kommer du hamna inför rätta i en domstol. Tingsrätten är den första domstolen du kommer i kontakt med när du är misstänkt [...]


Misstänkt för brott | Så agerar polisen när barn är inblandade

15 Feb 2018

Hur arbetar polisen när det är ett barn som har blivit utsatt för brott? Här försöker vi på ett kortfattat och lättfattligt sätt berätta om detta.   När ett barn är misstänkt för brott eller utsatt för brott är det polisens uppgift att utreda vad som har hänt, det vill säga en förundersökning. Denna ska [...]


Misstänkt för brott | Reseförbud | Resa utomlands

8 Feb 2018

Vad händer om man är misstänkt för brott, är åtalad och vill åka utomlands i väntan på rättegång? Detta ska vi reda ut här nedan.   Åklagare och domstol kan utfärda ett så kallat reseförbud, finns ingen sådan så finns det inga hinder för den misstänkte att resa utomlands. Detta regleras i rättegångsbalkens 25:e kapitel. [...]


Misstänkt för brott | Fakta om narkotikabrott

29 Jan 2018

Här svarar vi på några frågor som gäller personer som är misstänkta för brott där narkotika är inblandat.   Om man grips av polisen med innehav av cannabis, påverkar det körkortet? Svar: Innehar man narkotika olovligen, och gärningen utförs med uppsåt, så döms man för narkotikabrott. Straffet blir högst tre års fängelse. Det viktigaste med [...]


Misstänkt för brott | Fakta om förundersökningar

18 Jan 2018

Här berättar vi mer om vad som gäller när en person utsätts för brott och en förundersökning inleds.   Har man blivit utsatt för ett brott så har man rätt att anmäla det till polisen. Därefter tar åklagare eller polis beslut om det ska inledas en förundersökning. I en utrednings inledningsskede är det oftast polisen [...]


Misstänkt för brott: fyra misstankegrader

2 Jan 2018

Att vara misstänkt för brott kan skilja sig från fall till fall, beroende på hur misstankegraden ser ut. I svenskt rättssystem finns fyra grader av misstanke, som vi går igenom här.   När ett brott utreds av polisen finns det vissa begränsningar för vad polisen får göra – och vad man inte får göra. För [...]


Misstänkt för brott – rättegången

22 Nov 2017

Är man misstänkt för brott finns det risk att fallet kommer att tas upp i tingsrätten. Här berättar vi i korta drag om hur en rättegång går till. En rättegång inleds med att parterna kallas in via högtalare. Rättens ordförande tar närvaron och kontrollerar om det finns några andra hinder för rättegången. Saknas någon kan [...]


Frågor och svar om förundersökningar

10 Nov 2017

När någon är misstänkt för brott inleds en förundersökning. Här svarar vi på några frågor om vad som gäller kring en sådan. Räknas en nedlagd förundersökning som slutförd? Nej. Lite förenklat kan man säga att en förundersökning som inte leder till att någon blir misstänkt läggs ned och därmed är avslutad. En förundersökning som slutdelgivits [...]


Frågor och svar om brott

9 Oct 2017

Gripande, anhållande, häktning – vad är skillnaden egentligen? Svar: Alla tre är tvångsmedel som gäller tillfälliga frihetsberövanden. Vad som skiljer de tre begreppen är helt enkelt av vem som beslutet fattas och vem som verkställer det. Gripandet utförs i de flesta fall av en polis, men även allmänheten får ingripa om man ser en person [...]


Friades från narkotikabrott av hovrätten

25 Sep 2017

En man dömdes nyligen till fyra års fängelse för grovt narkotikabrott. Hovrätten friar nu mannen för att hans förklaring till varför hans fingeravtryck fanns på en kokainpåse anses rimlig. Två personer stod åtalade vid tingsrätten i Solna för att ha förvarat narkotika i ett förråd. Båda männen hade tillgång till förrådet. En av de två [...]


← Äldre inlägg