Statistik ungdomsrån 2019-2020

Har ungdomsrån ökat eller minskat mellan 2019-2020? Det finns statistik som visar svaret på den frågan och vi tänkte räkna upp lite intressant sådan här.

Enligt statistik från BRÅ - Brottsförebyggande rådet - så kan man se att elever i årskurs nio, som statistiken baseras på, har sett ökningar både vad gäller utsatthet och delaktighet i vissa brott. De vanligaste brotten som en ung tjej blir utsatt för gäller stöldbrott och detta följt av sexualbrott. Motsvarande brott för unga killar gäller stöldbrott och därefter misshandel. Nästan hälften - 48% - har blivit utsatt för något typ av brott - stöld, misshandel, sexualbrott, hot eller rån.

Ser vi till unga brottslingar - gärningsmän - så uppger närmare hälften, 52%, att de varit delaktiga i något typ av brott - stöldbrott, narkotikabrott, misshandel eller skadegörelse. Samtliga dessa brott är vanligast bland killar. Könsskillnaderna är något mindre vid narkotikabrott och vid stöldbrott.

Bland barn med utrikesfödda föräldrar så finns en något högre andel av personer som varit delaktiga i brott. Det finns emellertid även statistik som visar att ett brott, stöldbrott, är vanligare bland svenskfödda med minst en svenskfödd förälder. Delaktighet i brott är betydligt vanligare hos personer med skilda föräldrar och framförallt personer uppvuxna i familjer med ekonomiskt svaga resurser.

Ungdomsrån - ett projekt är sjösatt

Den mediala bilden är att ungdomsrån kommit att öka under senare år och att dessa både blivit grövre och att de har ett högre inslag av förnedring inblandat. Stämmer den bilden? Personrån mot unga - under 18 år - har ökat om man ser till anmälningsstatistiken. Mellan 2014-2019 så ökade antalet anmälningar med 2.5 gånger.

BRÅ har sjösatt ett projekt som ska utreda varför och i syfte att kunna sätta in åtgärder på ett tidigt stadie. Man vill öka kunskapen kring detta fenomen och reda ut kring både omfattning och utbredning. Samtidigt vill BRÅ även skaffa en större kunskap kring geografiskt utsatthet, graden av våld och förnedring i samband med ungdomsrån samt vilka bakomliggande motiv som finns. Allt detta för att kunna skaffa bättre verktyg för att redan på ett tidigt stadium kunna sätta in insatser från både polis och exempelvis Socialtjänst.

Trygga advokater hjälper dig i rätten
15 Mar 2021