Resning av dom som vunnit laga kraft

Här berättar vi vad resning innebär – det vill säga att ändra en dom som redan vunnit lag kraft.

Vad innebär det att en dom har vunnit laga kraft?

När en dom vunnit laga kraft innebär det att förundersökningen om den aktuella brottsligheten tar slut på ett definitivt sätt. När detta har skett får alltså inte polis och åklagare genomföra några nya utredningsåtgärder runt den aktuella händelsen.

Vad innebär det att en dom har vunnit laga kraft? Det är när åklagaren eller personen som har dömts inte längre för överklaga en dom till en högre instans.

Domar upphävs sällan - rätten måste ha trovärdighet

En av de få möjligheter som finns att komma förbi en dom som har vunnit laga kraft är att ansöka om resning. Detta måste ske med stöd av nya omständigheter eller bevis. I normala fall ska en dom inte upphävas, Anledningen till detta är att medborgare ska kunna lita på att en dom gäller.

Vem kan begära resning? I princip är det personen som påstår att domen är felaktig som ska begära resning och visa att det finns skäl för detta. Handlar det om fällande domar i brottmål är detta i första hand en uppgift för personen som dömts. Detta innebär att det är en skillnad mot brottmålsprocessen, där åklagaren ska bevisa att den misstänkte är skyldig.

Resningsärenden är mycket stora och omfattande och får ofta stort uppslagen uppmärksamhet i olika mediala kanaler. Men dessa fall är relativt ovanliga. Under 2017 registrerades 27 resningsärenden, åren innan var siffran 35 respektive 34. När det handlar om resningsansökningar till Högsta Domstolen är det ytterst få som beviljas.

Relativt ovanligt med resning

Resning är alltså relativt ovanligt, men det finns några typiska situationer när det kan bli aktuellt. Det kan handla om att rättstillämpningen i ett specifikt fall på ett uppenbart har stridit mot lagen eller att det har kommit fram nya bevis eller omständigheter som tidigare inte varit kända. I det senare fallet så bör de nya uppgifterna vara så allvarliga att de kan ha gett en annan utgång om de hade kommit fram vid rättegången. Men om detta ska gälla måste det finnas en giltig ursäkt för att det inte lades fram under den ordinarie handläggningen. Detta krav gäller dock inte om det handlar om en resning i ett brottmål till förmån till den dömde.

För de flesta resningssituationer finns det en tidsfrist för när en ansökan måste vara inlämnad. Det finns blanketter för resningsansökningar som måste undertecknas och vara i original.

Resning i högsta domstolen

Handlar det om en dom som har meddelats i hovrätten så är det högsta domstolen som tar beslutet om resning. Finns det inga skäl så avslås ansökan inom kort av HD. Vissa fall får även ett yttrande från riksåklagaren. Vill man ansöka om resning av en hovrättsdom så kan man även vända sig till riksåklagaren för att få hjälp med detta.

Resning i hovrätten

Handlar det om en dom som meddelats i tingsrätten så är det hovrätten som beslutar om resning. I dessa fall är det en åklagare vid den kammare som hör till tingsrätten som är motparten i resningsärendet.

Kompetenta brottsmålsadvokater
24 Nov 2020