Våld mot tjänsteman | Ringa våld | Straff | Misstänkt för brott

Här berättar vi mer om vad som gäller när man är misstänkt för brott som gäller våld mot tjänsteman.

Våld mot tjänsteman

Våld mot tjänsteman regleras i brottsbalken. Straffskalan varierar från 14 dagars upp till fyra års fängelse. Handlar det om ett ringa brott så blir straffet böter eller fängelse högst sex månader.

Att straffskalan för våld mot tjänsteman bara innefattar fängelsestraff betyder inte att det alltid utdöms fängelsestraff.

Många fakrorer spelar in när straffet ska bestämmas

När påföljden ska fastslås är det många olika faktorer som ska analyseras. Det första är att man måste bestämma den utförda gärningens straffvärde. Man ska alltså placera in den aktuella gärningen på straffskalan. Det är alltså en bedömning av hur förkastligt det aktuella brottet ska betraktas. I Sverige brukar domar för våld mot tjänsteman ofta hamna i den nedre delen av straffskalan.

Andra aspekter som är viktiga när man bestämmer straffvärdet är detaljer som tidigare brottslighet, brottets art samt gärningsmannens ålder. Är personen som är misstänkt för brott som handlar om våld mot tjänsteman omyndig så bör denne endast dömas till fängelsestraff om straffvärdet anses riktigt högt eller om det finns några andra särskilda skäl.

Våld mot tjänsteman tillhör de brott där det ofta finns skäl att döma till fängelse. Dock blir detta oftast aktuellt när våldet har riktats mot poliser eller rättsliga tjänstemän som exempelvis domare. Detta är för att våld mot poliser och domare anses vara ett hot mot rättssamhället och i förlängningen demokratin.

Villkorligt en vanlig dom för våld mot tjänsteman

I fall där det inte är aktuellt med fängelsestraff har rätten flera alternativ gällande straffsatsen. Villkorlig dom, skyddstillsyn eller ungdomstjänst är vanligast om det handlar om en yngre person. Detta straff tillämpas dock oftast när överträdaren är mellan 15 och 17 år gammal. Skyddstillsyn används om det anses finnas risk för återfall eller om gärningsmannen lever under oordnade förhållanden och har behov av stöd eller övervakning av någon form. För en person som har alkoholproblem och efter händelsen börjat prata om en psykolog kan det exempelvis vara mycket aktuellt med skyddstillsyn. Tanken är att i första hand motverka återfall i brott genom hjälp och stöd.

Kombineras ofta med böter

Villkorlig dom utdöms endast om det inte finns risk för att gärningsmannen återfaller i brottslighet efter domen. Lever gärningspersonen under ordnade förhållanden och det inte finns något som tyder på en risk att återfalla i brottslighet så är en villkorlig dom den troligaste domen. Villkorlig dom förenas i de flesta fall med dagsböter och är brottet allvarligt så kan det också vara aktuellt med samhällstjänst.

Ringa våld mot tjänsteman handlar om våld som överstiger att tränga undan en tjänsteman eller rycka i dennes kläder eller handlingar av den graden. En knuff kan exempelvis vara tillräckligt för att räknas som våld mot tjänsteman av ringa grad. Handlar det om grövre våld än en knuff så handlar det i regel om våld mot tjänsteman av normalgraden.

Vi erbjuder juridiskt stöd när du är misstänkt för brott
12 Oct 2021