Rättegångsprocessen

Rättegången steg för steg

När åklagaren har samlat tillräckligt med bevis under förundersökningen, alltså polisutredningen, och en misstänkt har åtalats är målet redo för att tas upp i domstol. Förundersökningsprotokoll är sekretessbelagda fram till att åtal väcks. Därefter blir de en allmän handling. Den som misstänks samt dennes försvarsadvokat får ta del av protokollet och har rätt att begära kompletteringar om man anser att något har utelämnats eller framställs på ett felaktigt sätt.

Förundersökningsprotokollet kan man säga utgör underlaget för huvudförhandlingen, alltså själva rättegången. Åklagaren skall med hjälp av de uppgifter som hittas i protokollet, samt med eventuella vittnesmål i rätten kunna bevisa att det utom rimligt tvivel är den som är misstänkt för brott och står åtalad som är den skyldige till brottet.

Bevis i domstol

Bevis i domstol kan utgöras av teknisk bevisning såsom protokoll från undersökningen av en brottsplats, information som hittas i datorer eller mobiltelefoner, utlåtande från en obduktion, expertutlåtanden och vittnesmål.

I svenska domstolar redogör vittnen och parter i målet enligt muntlighetsprincipen, vilket betyder att man berättar fritt. I normalfallet får man inte läsa innantill från något som har skrivits i förväg. Sverige har allmän vittnesplikt, vilket betyder att samtliga som kallas till att vittna i domstol är skyldiga att göra detta (undantag görs i princip bara när ett vittne är nära släkt med den åtalade). Vittnesmål görs under ed, vilket betyder att man måste tala sanning och inte undanhålla fakta för att inte riskera att begå mened.

I Sverige har vi hårda krav på de bevis som framläggs i rätten. Målet med en rättsprocess är att bortom rimligt tvivel bevisa att den åtalade är skyldig eller oskyldig. Domstolens uppgift är att frikänna den åtalade om bevisningen mot denne inte är tillräcklig.

Så går en rättegång till

Vid en huvudförhandling hälsar domaren alla välkomna och kontrollerar att alla som har kallats till rättegången är närvarande. Målsägande, det vill säga ett brottsoffret (om ett sådant finns), sitter bredvid åklagaren. 

Åklagaren inleder med att framställa sin sida av hur brottet anses ha gått till. Den målsägande får berätta om det som har hänt och sedan hörs den som är misstänkt för brott (den åtalade). Därefter kan man komma att höra andra vittnen och experter.

Förhören spelas in på video. Här har både åklagaren och försvarsadvokaten rätt att ställa frågor till båda sidor. Domaren kan komma att ställa kompletterande frågor vid behov.

Målet med domstolsprocessen är att pröva om den åtalade kan dömas för brottet utifrån de bevismaterial och vittnesmål som framläggs. Frågorna kan därför komma att vara mycket detaljerade för att man skall kunna utesluta att misstag begås.

Domen

Efter att rättegången har genomförts har rätten en överläggning i enrum. I enklare fall meddelas domen direkt efter detta. I mer komplicerade fall kan det dröja upp till två veckor eller längre innan domen meddelas skriftligen.

Straff kan utdömas i form av böter och / eller villkorlig dom med eller utan samhällstjänst samt fängelse. Ett alternativ till fängelsestraff kan i vissa fall bli att man får en elektronisk fotboja och krav på att träffa en övervakare vid bestämda tillfällen. Döms du för ett brott kan du komma att få betala dina samt eventuellt även för motpartens rättegångskostnader. I domen kan också beslutas om skadestånd med anledning av brottet.

Frikänns du är du i normalfallet fri att gå och inte längre misstänkt för brottet. Du kan i somliga fall begära skadestånd för den tid du har fått sitta i häkte och för utebliven inkomst. Vi hjälper dig med dessa formaliteter.

Att överklaga

Skulle du dömas mot ditt nekande eller om du anser att domen på annat sätt är felaktig har du rätt att överklaga till hovrätten eller från hovrätten till Högsta domstolen. Det ställs höga krav för att ett mål skall tas upp i en högre instans. Vi har lång erfarenhet och vet när det kan vara befogat att överklaga en dom för att ta den vidare. När du anlitar oss som din försvarare kan du vara säker på att vi gör vårt yttersta för att försvara dina intressen inom lagens ramar.

Välkommen att kontakta oss för mer information om hur vi kan hjälpa dig om du misstänks för brott.

Vi ser till dina rättigheter