Misstänkt för brott | Fakta om narkotikabrott

Här svarar vi på några frågor som gäller personer som är misstänkta för brott där narkotika är inblandat.

 

Om man grips av polisen med innehav av cannabis, påverkar det körkortet?

Svar: Innehar man narkotika olovligen, och gärningen utförs med uppsåt, så döms man för narkotikabrott. Straffet blir högst tre års fängelse.

Det viktigaste med lagtolkningen är att gärningen ska ha skett med uppsåt. Inom svensk straffrätt finns det tre typer av uppsåt, direkt, indirekt och likgiltighetsuppsåt.

Direkt uppsåt är när man avsiktligen begår en viss handling. Indirekt uppsåt uppstår när gärningspersonen vet att det kommer att uppstå en viss effekt till följd av den aktuella handlingen. Likgiltighetsuppsåt betyder att gärningspersonen inser att handlandet är riskabelt men ändå är likgiltig inför konsekvenserna.

Åklagaren har bevisbördan

Det är alltid åklagaren som måste bevisa att det finns ett uppsåt bakom en handling. Om man som i detta fall döms för innehav av cannabis så kan körkortet återkallas på grund av opålitlighet i nykterhetshänseende. Det är Transportstyrelsen som gör en helhetsbedömning av risken för fortsatt misskötsamhet. Det kan vara svårt att bedöma hur detta ska sluta, då förutsättningarna är olika från fall till fall.

Kan polisen grunda en misstanke om narkotikabrott på att man är tidigare dömd?

Svar: Denna fråga aktualiseras vid igångsättandet av en förundersökning som genomförs av polis eller åklagare. Rättegångsbalken reglerar detta. I lagtexten framgår att det krävs att det ska finnas en anledning att tro att ett brott har begåtts. Mer konkret betyder detta att det ska föreligga konkreta misstankar som bygger på ett bevisfaktum. Det måste alltså finnas någon form av bevis som tyder på att det har begåtts ett brott. Att en person tidigare är dömd för ett brott når inte upp till det kravet. Att man tidigare är dömd för ett brott är alltså inte en tillräcklig grund för att man på nytt ska bli misstänkt för ett brott.

Detta gäller även när det handlar om tvångsåtgärder som kräver misstankegraden skäligen misstänkt, som exempelvis kroppsvisitation. Det handlar då exempelvis om att polisen ser på en person att denne är påverkad av narkotika. En tvångsåtgärd kan alltså inte baseras på att en person tidigare har dömt för narkotikabrott.

Hur länge blir ett ringa narkotikabrott kvar i belastningsregistret?

Svar: Ringa narkotikabrott ger påföljden böter eller fängelse i högst sex månader. Uppgifter om en bötesdom kommer att införas i belastningsregistret och därefter ligga kvar där fullt synliga i fem år efter det att domen fallit. Får du ett fängelsestraff, som är mindre vanligt när det handlar om ringa narkotikabrott, så ligger uppgifterna kvar i belastningsregistret i tio år.

Det är inte säkert att detta kommer att påverka framtiden när det handlar om exempelvis att söka jobb. Många arbetsgivare kontrollerar inte belastningsregistret vid anställningar och det är heller inte alla som fäster något stort avseende vid en tidigare dom.

Vi ger kompetent juridiskt stöd i svåra situationer
29 Jan 2018