Misstänkt för brott | Slopad straffrabatt för unga myndiga

I december 2018 publicerades ett pressmeddelande på regeringens hemsida gällande en utredning om slopad straffrabatt för unga myndiga (SOU 2018:85). Ungdomsreduktionsutredningen har haft i uppdrag att ta fram ett betänkande gällande särbehandlingen av lagöverträdare i åldern 18-20 år som hittills har fått lindrigare domar än andra myndiga, med utgångspunkt i deras unga ålder och mognadsgrad.

Den så kallade straffrabatten föreslås avskaffas så att det inte längre krävs särskilda skäl för att döma den som har begått brott, och befinner sig i denna åldersgrupp, till fängelse. Man föreslår alltså att stycket i brottsbalken 3:5, andra stycket ska tas bort.

Utredningen har även behandlat hur man kan ta fram en bra modell för straffmätning för lagöverträdare som befinner sig i åldersgruppen 15-17 år.

Kritik mot förslaget

Förslaget har dock väckt kritik från två av experterna som har varit delaktiga i utredningen. I tidningen Advokaten som är Svenska Advokatsamfundets branschtidskrift skriver man att man hellre skulle vilja behålla ungdomsrabatten.

Man hävdar att det saknas skäl till att föreslå de ändringar som regeringen har efterfrågat och föreslår istället att man borde införa en bestämmelse som gör det möjligt för domstolar att döma på samma grund som för brottslingar som har fyllt 21 år, förutsatt att det handlar om allvarlig upprepad brottslighet som kan kopplas till gängbildning eller organiserad brottslighet. Samtidigt vill man behålla hindret mot att döma den som är under 21 år till livstids fängelse.

Även Barnombudsmannen har yttrat sig i frågan och lämnat ett remissvar i början av maj där man särskilt uttrycker sig om att det är viktigt att följa FN:s barnkonvention när det kommer till förbrytare som är under myndig ålder. Man uttrycker även kritik mot resten av förslaget genom att peka på följande:

"Kunskapsläget är tydlig, som utredaren också fastställer: det finns inte något klart stöd för att höjda straff leder till minskad brottslighet. Barnombudsmannen befarar i enlighet med utredaren att en minskad s.k. ungdomsreduktion skulle kunna leda till att barn i större utsträckning kvarstannar i en kriminell livsstil."

Vi har lång erfarenhet av rättsprocesser
28 May 2019