Mord | Dråp | Vållande till annans död

Mord, dråp och vållande till annans död är tre begrepp som ofta skapar osäkerhet i olika rättsfall. Här går vi i korthet igenom dessa begrepp i juridisk mening.

 

Mord

Så här säger lagtexten om mord: ”Den som berövar en annan person livet döms för mord till fängelse på viss tid, lägst tio och högst arton år, eller om omständigheterna är försvårande, på livstid”.

För att en person ska dömas för mord så krävs det uppsåt, det vill säga att man dödar en person med flit. I en del länder graderar man morden (first degree, second degree etc) men det gör vi inte i svensk lagtradition. Huvudregeln i Sverige är att den som dödar med uppsåt döms för mord. Det finns dock vissa tilläggsregler, det kan exempelvis röra sig om mord som utförs i form av ett terrordåd. I dessa fall kan man säga att terrorbrottet ”tar över” och utövaren döms för terroristbrott genom mord.

Dråp

Lagtexten om dråp: ”Är brott som i 1 § sägs med hänsyn till de omständigheter som föranlett gärningen eller eljest att anse som mindre grovt, dömes för dråp till fängelse, lägst sex och högst tio år.”

Ska en person dömas för dråp så ställs samma krav som för mord. Men benämningen dråp aktualiseras när det finns vissa förmildrande omständigheter. Detta innebär enkelt uttryckt att man letar efter saker som kan ge förståelse för gärningsmannens handlingar. Det klassiska typexemplet är när någon har hjälpt en svårt sjuk människa att dö. Det är inte försvarligt, men förståeligt. En nödvärnssituation, när man exempelvis dödar en person efter att ha blivit påhoppad och försvarar sig själv, kan var både förståelig och försvarlig och brukar benämnas som dråp.

Vållande till annans död

I lagtexten står följande: ” Den som av oaktsamhet orsakar annans död döms för vållande till annans död till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter. Är brottet grovt, döms till fängelse i lägst ett och högst sex år. Vid bedömande av om brottet är grovt ska särskilt beaktas.”

Till skillnad från dråp och mord så krävs det inget uppsåt för att vållande-brottet ska aktiveras. Här krävs det dock oaktsamhet. Man skiljer även på medveten och omedveten oaktsamhet. Medveten oaktsamhet kan leda till att man döms till grovt vållande till annans död.

Detta gäller delvis om gärningen har innefattat ett medvetet risktagande av allvarligt slag, delvis om gärningsmannen har varit påverkad av alkohol eller något annat medel och därför gjort sig skyldig till en försummelse när det har krävts särskild skicklighet eller uppmärksamhet.

Överlagt mord

Enligt svensk lag är mord och dråp de enda graderna för uppsåtligt dödande (enda undantaget är barnadråp). Några lagar om ”överlagt mord” tillämpas inte här, vilket det gör i en del andra nationer. Däremot kan ett planlagt mord leda till att straffet blir högre.

Vi drivs av ett stort engagemang för alla våra klienter
25 Apr 2018