Kalla fakta om misshandel

Här berättar vi om statistik från Brå https://www.bra.se/brott-och-statistik/statistik-utifran-brottstyper/vald-och-misshandel.html om ett av de vanligaste – och allvarligaste - brotten, misshandel.

Under 2016 anmäldes runt 88 600 misshandelsbrott i Sverige. Två procent av befolkningen utsattes för misshandel under 2015, enligt den nationella trygghetsundersökningen.  Detta motsvarar ungefär 150 000 personer. Andelen personer som utsatts för misshandel har inte ändrats nämnvärt jämfört med året innan. Trenden för misshandelsbrott är i allmänhet svagt nedgående sedan undersökningen inleddes 2005. Men det handlar om förändringar i marginalen, i stort sett ligger antalet brott på en stabil nivå.

0,4 procent har misshandlats så allvarligt att den misshandlade personen tvingats uppsöka läkare eller annan vårdpersonal. Könsskillnaden har dock minskat något, beroende på att antalet män som utsatts för misshandel har minskat.

Osäkra siffror om allvarlig misshandel

I årets undersökning har en lika stor andel kvinnor som män utsatts för allvarlig misshandel, 0,4 procent. Detta sticker ut jämfört med tidigare undersökningar, då alltid män oftare säger sig ha drabbats av allvarlig misshandel. Dessa siffror är dock relativt osäkra, då fallen av allvarlig misshandel är relativt sett ovanliga.

Trots att kvinnor överlag utsätts för färre misshandelsfall än män, så är det lika många kvinnor som utsätts för upprepad misshandel som män. Upprepad misshandel är alltså viktigare bland de utsatta kvinnorna.

Här är det dock på sin plats att påpeka att kvinnors utsatthet för misshandel sannolikt underskattas. Anledningen till detta är att kvinnor som utsätts för upprepade fall ofta misshandlas av en närstående. Denna typ av brott i nära relationer är svåra att fånga upp i den här typen av undersökningar, det vet man av erfarenhet.

Stora skillnader åldersmässigt

Åldersmässigt finns det stora skillnader när det handlar om utsatthet för misshandelsbrott. Som alla tidigare år är det åldersgruppen 20-24 år där det finns flest personer som har misshandlats, 4,7 procent. Ju äldre åldersgrupp, desto färre misshandelsfall. De äldsta åldersgrupperna år således minst drabbade av misshandel.

Delar man upp åldersgrupperna i kön så visar det sig, kanske inte så förvånande,  att unga män mellan 16 och 24 år är klart mest utsatta för misshandel. Samma tendens finns hos kvinnor, även om statistiken inte är lika tydlig det fallet. Åldersgruppen 25-44 år är i stort sett lika utsatt bland kvinnor som de allra yngsta (16-24 år).

Vi kan hjälpa dig om du är misstänkt för brott
29 Aug 2017